Skip to main content

Privacy Statement

Via onze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. PsyGlobal acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

PsyGlobal is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28-05-2024 00:00:00.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Adres
 • Emailadres

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • per post
 • per e-mail
 • via social media

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie
Wij publiceren uw gegevens niet.

Advertenties
Onze website vertoont geen advertenties.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.
Deze partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU.
In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

** Cookies**

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze website vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
PsyGlobal
Keizersgracht 55b
1015 CE Amsterdam


Privacy-sensitive data, or personal data, is processed via our website. PsyGlobal considers careful handling of personal data to be of great importance. Personal data is therefore carefully processed and secured by us.

In our processing, we adhere to the requirements of privacy legislation. This means, among other things, that:

 • we clearly state the purposes for which we process personal data. We do this via this privacy statement;
 • we limit our collection of personal data to only the personal data necessary for legitimate purposes;
 • we first ask you for explicit permission to process your personal data in cases where your permission is required;
 • we take appropriate security measures to protect your personal data and also require parties that process personal data on our behalf;
 • we respect your right to provide access to, correct or delete your personal data upon your request.

PsyGlobal is responsible for data processing. In this privacy statement we explain which personal data we collect and use and for what purpose. We recommend that you read this carefully.

This privacy statement was last modified on 28-05-2024 00:00:00.

Use of personal data
When you use our website, we obtain certain data from you. This could be personal data. We only store and use the personal data that you provide directly, in the context of the service you have requested, or for which it is clear when provided that they are provided to us for processing.

We use the following data for the purposes stated in this privacy statement:

 • Name and address details
 • phone number
 • Address
 • E-mail address

Advertising
In addition to the information on our website, we can also inform you about our new products and services:

 • by mail
 • by email
 • via social media

Contact form and newsletter
We offer the opportunity to ask questions via our website via a contact form, where you will be asked to fill in various details to process your question. You choose which information you provide. The data you send us will be kept for as long as the nature of the form or the content of your email requires it to be fully answered and processed.

We offer a newsletter with which we want to inform interested parties about our products and/or services. Every newsletter contains a link with which you can unsubscribe. Your email address will only be added to the list of subscribers with your explicit permission.

Publication
We do not publish your data.

Advertisements
Our website does not display advertisements.

Provision to third parties
Your data will expressly not be provided to third parties.
These partners are (partly) located outside the EU. Social media buttons are included on our website. The administrators of these services collect your personal data.

**Cookies**

Cookies are used on our website. Cookies are also placed via third parties engaged by us.

When you visit our website for the first time, a message will be shown in which we explain why we use cookies. We regard your continued use of our website as permission for this use of cookies.

You are free to disable cookies through your browser. Please note that our website may no longer work optimally.

We have made agreements with third parties who place cookies about the use of cookies and applications. However, we do not have full control over what the providers of these applications do with the cookies when they read them. For more information about these applications and how they handle cookies, please see the privacy statements of these parties (note: these can change regularly).

Google Analytics
We use Google Analytics to track how visitors use our website. We have entered into a processing agreement with Google to make agreements about the handling of our data. Furthermore, we have not allowed Google to use the obtained Analytics information for other Google services, and finally we anonymize the IP addresses.

Security
We take security measures to limit misuse of and unauthorized access to personal data.

Retention periods
The personal data described above will be kept for as long as necessary to process your orders, including the warranty. We then store data for a maximum of one year for the described statistical purposes. The data will then be deleted, unless there is a legal obligation that requires longer retention (such as the tax retention obligation of seven years for payment data).

Third-party websites
This privacy statement does not apply to third-party websites that are connected to our website by means of links. We cannot guarantee that these third parties handle your personal data in a reliable or secure manner. We recommend that you read the privacy statement of these websites before using these websites.

Changes to this privacy statement
We reserve the right to make changes to this privacy statement. It is recommended that you consult this privacy statement regularly so that you are aware of these changes.

Inspecting and changing your data
For questions about our privacy policy or questions regarding access and changes to (or deletion of) your personal data, you can contact us at any time using the details below.

You can also send us a request to view, change or delete this data. You can also submit a request for data export for data that we use with your consent, or indicate with reasons that you want us to limit the processing of personal data.

To prevent abuse, we may ask you to identify yourself adequately. When it concerns access to personal data linked to a cookie, you must send a copy of the cookie in question. You can find this in the settings of your browser. If the data is incorrect, you can request us to change the data or have it deleted.

Dutch Data Protection Authority
We are of course happy to help you if you have any complaints about the processing of your personal data. Under privacy legislation, you also have the right to file a complaint with the Dutch Data Protection Authority against this processing of personal data. You can contact the Dutch Data Protection Authority for this.

Contact details
PsyGlobal
Keizersgracht 55b1015 CE Amsterdam